Điện thoại - 0938530938 Liên hệ Tuyển dụng
/ / /
Stent (giá đỡ) mạch vành phủ thuốc

Phoenix Pico

Stent - giá đỡ - ống nong mạch vành phủ thuốc paclitaxel

Abrax

Stent - giá đỡ - ống nong mạch vành phủ thuốc sirolimus